ประกาศ!! เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้ทำการปิดการใช้งานระบบ E-Filing ตั้งแต่วันที่ 22/02/2559 เป็นต้นไป
และมีการใช้งานระบบใหม่คือระบบ AMSS++
            หากท่านต้องการค้นหนังสือจากระบบเดิม
                      คลิก  

            หากท่านต้องการเข้าใช้งานระบบใหม่ AMSS++
                      คลิก